Умови кредиту
додаткова інформація
Розрахунок платежу
Умови
Вимоги
Документи
Важливо! Дані розрахунки орієнтовні.Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.
Приклад розрахунку вартості кредиту
Умови Характеристики
Валюта кредиту Гривня Гривня Гривня
Розмір кредиту від 10 000 до 29 999 грн від 30 000 до 99 999 грн від 100 000 до 350 000 грн
Термін кредитування 13/25 місяців 13/25/37 місяців 13/25/37/49 місяців
Процентна ставка, % річних 14,99% 14,99% 47,47%
Комісія за обслуговування кредитної заборгованності (щомісячна), %.
Нараховується від суми кредиту, включається до складу щомісячних платежів та зменшується щомісяця
2,90% 2,40% 0,00%
Схема погашення кредиту Ануїтет Ануїтет Ануїтет
Без довідки про доходи Так від 50 000 грн до 100 000 грн - за умови надання довідки про доходи. Банк також може додатково запитати документи про наявність майна, закордонного паспорту з датою виїзду не більше ніж 1 рік, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або інші документи на вимогу Банку. Від 100 000 грн - такі документи є обов’язковими
Вид кредитної операції та форма видачі кредиту Кредит на споживчі потреби шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника. Відкриття поточного рахунку- не тарифікується
Додаткові витрати
Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:
• відкриття/закриття поточного рахунку;
• переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;
• інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на Сайті за посиланням.
Реальна річна процентна ставка 59,3% до 101,34%
Додаткова інформація
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредит готівкою»:
  Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
  Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України .
  Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору/ п.4.4.2. Правил надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Договором, Правилами надання споживчих кредитів).
  Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно Договору.
  Клієнт має право на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
  − законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
  – Законом України «Про споживче кредитування» ;
  − Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом).
  Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором
  За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  За порушення строків повернення Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  Сума пені не може бути більшою 15% суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) не може перевищувати 50% суми кредиту.
  У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
Умови Характеристики
Позичальник Фізична особа
Резидентність Резидент
Громадянство Громадянин України
Мінімальний вік позичальника 21 рік на дату оформлення кредиту
Максимальний вік позичальника На момент оформлення кредиту 65 років
Працевлаштування Має офіційне працевлаштування як наймані працівники або отримують доходи від власного бізнесу як фізичні особи-самозайняті особи, або пенсіонери.
Дохід Має офіційний дохід
Від суми 50 000 Довідка про доходи за останні 6 місяців
Додаткова інформація
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредит готівкою»:
  Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
  Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України .
  Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору/ п.4.4.2. Правил надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Договором, Правилами надання споживчих кредитів).
  Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно Договору.
  Клієнт має право на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
  − законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
  – Законом України «Про споживче кредитування» ;
  − Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом).
  Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором
  За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  За порушення строків повернення Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  Сума пені не може бути більшою 15% суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) не може перевищувати 50% суми кредиту.
  У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
Документи
Шаблони кредитних договорів
Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Правила (договірні умови) надання споживчого кредиту (дійсні з 10.10.2022)
Правила (договірні умови) надання споживчого кредиту (що діяли до 10.10.2022)
Додаткова інформація
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредит готівкою»:
  Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
  Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України .
  Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору/ п.4.4.2. Правил надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Договором, Правилами надання споживчих кредитів).
  Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно Договору.
  Клієнт має право на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
  − законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
  – Законом України «Про споживче кредитування» ;
  − Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом).
  Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором
  За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  За порушення строків повернення Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  Сума пені не може бути більшою 15% суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) не може перевищувати 50% суми кредиту.
  У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
Чому саме ми?
Декілька слів про нас
До 350 000 гривень
Сума кредиту
До 49 місяців
Термін кредиту
Від 14,99%
Річна відсоткова ставка
До 50 000 гривень
Без довідки про доходи
За 5 хвилин
Рішення по кредиту
Лише паспорт та ІПН
Пакет документів
Як отримати?
Як повернути?
Відправте заявку
Заповніть анкету та надішліть заявку на цій сторінці
Дізнайтеся рішення
Дочекайтесь дзвінка оператора та отримайте позитивне рішення
Отримайте гроші
Отримайте дебетову карту з готівкою в найближчому відділенні або торговій точці Юнекс банку
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПОГАШЕННЯ Згідно графіку платежів (один раз на місяць)
РЕГУЛЯРНИЙ ПЛАТІЖ Автоматичне погашення з карткового рахунку за допомогою послуги «регулярний платіж»
ВІДДІЛЕННЯ ЮНЕКС БАНКУ Погашення через мережу відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН Погашення в режимі онлайн на сайті банку
ВІДДІЛЕННЯ ІНШИХ БАНКІВ Погашення через відділення будь-яких банків на території України
ТЕРМІНАЛИ Погашення через мережу терміналів самообслуговування

Додатки від Unex Bank

Приклад розрахунку вартості кредиту
01. 02. 03.

На жаль, цей кредит тимчасово недоступний для оформлення.

Але ти можеш подати заявку на Кредит готівкою]